Projecten en samenwerkingspartners

EDUKANS

In de periode januari 2014 tot en met juni 2015 (18 maanden) heeft StOI in nauwe samenwerking met de Asociación Holanda in Peru het project Beter (vervolg) onderwijs voor dove kinderen in Cajamarca uitgevoerd. Daartoe is een uitgebreid projectplan opgesteld dat door Edukans als basis voor een project samenwerkingsovereenkomst is gehanteerd.

De projectbegroting is vastgesteld op 42.000 euro, waarvan Edukans 1/3 deel financiert, ofwel 14.000 euro. De overige 28.000 euro zijn door StOI zelf gefinancierd.

De eindevaluatie van dit project is nog niet gereed, maar op basis van een tussentijdse evaluatie kan zonder meer gesteld worden dat dit een succesvol project is geweest. Er zijn heel duidelijke resultaatafspraken gemaakt die moesten worden waargemaakt en dit is in redelijke mate gelukt.

We geven hieronder enkele van de behaalde resultaten weer. In een later stadium komen we hier uitgebreider op terug.

 • In 2014 zijn er 454 individuele lesuren spraaktherapie gegeven door drie logopedisten aan negentien kinderen. Een goed begin. Vooral de allerkleinste kinderen pikken de spraaktherapie goed op. De beste leerling kent inmiddels 250 woorden. Anderen gaan iets langzamer. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk voor het effect van de spraaklessen.
 • Een gepensioneerde leerkracht heeft in totaal 32 uur methodologische begeleiding gegeven aan de dove educatiemedewerker in zestien verschillende thema’s. Deze heeft dit toegepast in lessen aan basisschoolleerlingen en aan ouders en leerkrachten. Er wordt gebruikgemaakt van diverse technieken, spelletjes, overheadprojector en participatie van de leerlingen.
 • De drie logopedisten hebben deelgenomen aan een gespecialiseerde cursus in Lima gedurende drie dagen. De opgedane kennis is teruggekoppeld naar de leerkrachten in Cajamarca.
 • Om de doorstroming van de lagere school naar de middelbare school te verbeteren zijn er in 2014 huiswerkbegeleiders aan de gang gegaan. Een sociologe is aangesteld om deze huiswerkbegeleiders te ondersteunen. Op een bijeenkomst met dove ouders van horende kinderen hebben we enthousiaste reacties gehad.
 • In toenemende mate wordt er gebruikgemaakt van de vertaalservice van de Asociación Holanda bij bedrijfsvergaderingen, het oplossen van problemen, contact met de politie bij verkeersongevallen, inschrijving van onroerend goed bij de kadasters, verkrijgen van papieren bij de gemeente, etc. Er is echter nog een lange weg te gaan. Er worden contacten onderhouden op landelijk niveau vanuit de stichting van de dovengemeenschap zelf.
 • Ouders worden in toenemende mate betrokken bij de activiteiten van hun dove kinderen. Dat is vooral bij de ouders van kleine kinderen een natuurlijk proces. Jongeren zetten zich ook hier soms tegen ouders af. Een bijzonder actieve horende plattelandsmoeder van vier dove kinderen (plus nog een horend kind) geeft hier het goede voorbeeld. Haar dove kinderen komen allemaal goed terecht, dankzij haar constante en niet aflatende positieve invloed op haar opgroeiende kinderen. We stellen haar regelmatig als voorbeeld voor andere ouders die soms de neiging hebben bij de pakken te gaan neerzitten.

KENTALIS INTERNATIONAL

Een mooie follow-up van het project met Edukans zou een samenwerking kunnen zijn met Kentalis, een grote Nederlandse organisatie op het gebied van zorg, onderwijs en diagnostiek voor mensen met beperkingen in horen en communiceren. Hun international afdeling heeft net een ander project in Peru, dat zich richtte op ondersteuning van mensen met een vorm van autisme, afgerond. Daar waar de bijdrage van Edukans in de vorm van financien was, zal die van Kentalis in de vorm van deskundigheidsbevordering zijn.

In juli 2015 heeft Julia van Grinsven, projectleider bij Kentalis International een oriënterend bezoek aan Cajamarca gebracht waarbij zij uitgebreid met Pim, Luz Marina en allerlei betrokkenen bij het dovenproject heeft gesproken. Ze heeft diverse scholen bezocht waar met dove kinderen wordt gewerkt (kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, de gehandicaptenschool), maar ook contact gehad met werkgevers en werknemers, een weeshuis, logopedisten, de vereniging van doven, didactisch materiaal bekeken, in en buiten de stad dovenfamilies bezocht, etc.

In het najaar van 2015 zal duidelijk worden of en hoe deze samenwerking concreet kan worden ingevuld.

Onderwerpen die mogelijk opgepakt zullen worden:

 • Praktische en didactische ondersteuning van Pedro, de onderwijsconsulent (bijv. door een bezoek aan Nederland).
 • Kennisuitwisseling tussen de drie logopedisten in Cajamarca (waarvan er één echt opgeleid is) en een ervaren Nederlandse logopedist.
 • Meer en beter didactisch oefenmateriaal voor docenten en assistenten die met dove leerlingen werken.
 • Ondersteuning van kinderen in het voortgezet onderwijs. Trainingen of tips voor leraren, tolken, hulpen en huiswerkbegeleiders.
 • Het opzetten van een tolkenopleiding en/óf de houding van de informele tolken verbeteren, hen professioneler maken.
 • Er is momenteel geen officiële Peruaanse handleiding met gebaren, daar is wel behoefte aan. Voor het achterland, waar geen speciale scholen zijn, zou het helpen, wanneer er zo’n boek is.
 • Opzetten van zelfhulp-groepjes waar ook aandacht is voor cognitieve of sociaal-emotionele problemen. Ouders/moeders die ervaringen met andere ouders/moeders uitwisselen, leraren basisonderwijs, leraren voortgezet onderwijs, werkgevers, dove kinderen onderling, een broertjes en zusjes-netwerk.

De financiering van een dergelijk project is dan nog een andere kwestie. Als er straks een projectvoorstel ligt waaraan ook een prijskaartje hangt, zal in samenwerking met Kentalis gezocht moeten worden naar externe partijen die dit kunnen en willen financieren.

Kentalis zelf heeft nauwelijks middelen voor projecten in het buitenland.

 

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles