Projecten en samenwerkingspartners

EDUKANS

In de periode januari 2014 tot en met juni 2015 (18 maanden) heeft StOI in nauwe samenwerking met de Asociación Holanda in Peru het project Beter (vervolg) onderwijs voor dove kinderen in Cajamarca uitgevoerd. Daartoe is een uitgebreid projectplan opgesteld dat door Edukans als basis voor een project samenwerkingsovereenkomst is gehanteerd.

De projectbegroting is vastgesteld op 42.000 euro, waarvan Edukans 1/3 deel financiert, ofwel 14.000 euro. De overige 28.000 euro zijn door StOI zelf gefinancierd.

De eindevaluatie van dit project is nog niet gereed, maar op basis van een tussentijdse evaluatie kan zonder meer gesteld worden dat dit een succesvol project is geweest. Er zijn heel duidelijke resultaatafspraken gemaakt die moesten worden waargemaakt en dit is in redelijke mate gelukt.

We geven hieronder enkele van de behaalde resultaten weer. In een later stadium komen we hier uitgebreider op terug.

 • In 2014 zijn er 454 individuele lesuren spraaktherapie gegeven door drie logopedisten aan negentien kinderen. Een goed begin. Vooral de allerkleinste kinderen pikken de spraaktherapie goed op. De beste leerling kent inmiddels 250 woorden. Anderen gaan iets langzamer. Betrokkenheid van ouders is erg belangrijk voor het effect van de spraaklessen.
 • Een gepensioneerde leerkracht heeft in totaal 32 uur methodologische begeleiding gegeven aan de dove educatiemedewerker in zestien verschillende thema’s. Deze heeft dit toegepast in lessen aan basisschoolleerlingen en aan ouders en leerkrachten. Er wordt gebruikgemaakt van diverse technieken, spelletjes, overheadprojector en participatie van de leerlingen.
 • De drie logopedisten hebben deelgenomen aan een gespecialiseerde cursus in Lima gedurende drie dagen. De opgedane kennis is teruggekoppeld naar de leerkrachten in Cajamarca.
 • Om de doorstroming van de lagere school naar de middelbare school te verbeteren zijn er in 2014 huiswerkbegeleiders aan de gang gegaan. Een sociologe is aangesteld om deze huiswerkbegeleiders te ondersteunen. Op een bijeenkomst met dove ouders van horende kinderen hebben we enthousiaste reacties gehad.
 • In toenemende mate wordt er gebruikgemaakt van de vertaalservice van de Asociación Holanda bij bedrijfsvergaderingen, het oplossen van problemen, contact met de politie bij verkeersongevallen, inschrijving van onroerend goed bij de kadasters, verkrijgen van papieren bij de gemeente, etc. Er is echter nog een lange weg te gaan. Er worden contacten onderhouden op landelijk niveau vanuit de stichting van de dovengemeenschap zelf.
 • Ouders worden in toenemende mate betrokken bij de activiteiten van hun dove kinderen. Dat is vooral bij de ouders van kleine kinderen een natuurlijk proces. Jongeren zetten zich ook hier soms tegen ouders af. Een bijzonder actieve horende plattelandsmoeder van vier dove kinderen (plus nog een horend kind) geeft hier het goede voorbeeld. Haar dove kinderen komen allemaal goed terecht, dankzij haar constante en niet aflatende positieve invloed op haar opgroeiende kinderen. We stellen haar regelmatig als voorbeeld voor andere ouders die soms de neiging hebben bij de pakken te gaan neerzitten.

KENTALIS INTERNATIONAL

In juli 2015 bracht Julia van Grinsven, projectleider bij Kentalis International een oriënterend bezoek aan Cajamarca, waarbij zij uitgebreid met Pim, Luz Marina en allerlei betrokkenen bij het dovenproject heeft gesproken. Ze heeft diverse scholen bezocht waar met dove kinderen wordt gewerkt (kleuterscholen, lagere scholen, middelbare scholen, de gehandicaptenschool), maar ook contact gehad met werkgevers en werknemers, een weeshuis, logopedisten, de vereniging van doven, didactisch materiaal bekeken, in en buiten de stad dovenfamilies bezocht, etc.

Twee van de aanbevelingen vanuit dat bezoek zijn in 2016 en 2017 geëffectueerd:

 1. Praktische en didactische ondersteuning van Pedro, de gebarendocent (bijv. door een bezoek aan Nederland).
 2. Kennisuitwisseling tussen de drie logopedisten in Cajamarca (waarvan er één echt opgeleid is) en een ervaren Nederlandse logopedist.
 1. In het najaar van 2016 bracht Pedro inderdaad een vier weken durend bezoek aan Nederland, samen met Sandra Medina, die in Cajamarca met Pedro samenwerkt in de uitvoering van de gebarentaallessen.
  In die vier
  weken hebben Pedro en Sandra allerlei organisaties en activiteiten bezocht: oa. WereldDovenDag in Gent, de opleiding tot gebarentolk en –docent op de Hogeschool Utrecht, scholen voor dove kinderen in Vught, Amsterdam, Haren en Hoensbroek, de vroegbegeleiding voor dove kinderen in Amsterdam, het communicatie-atelier in St.Michielsgestel, het Doven Clubhuis en gebarenlessen in Groningen, een bezoek aan de Gelderhorst
  Alles met het doel hen een breder beeld te geven van wat er mogelijk is voor dove kinderen en volwassenen; hen concrete ideeën en handvatten te geven voor invulling en materialen van hun gebarenlessen; hen te laten zien hoe in Nederland organisaties van dove en horende mensen samenwerken.
  Daarnaast bezochten ze ook Edukans in Amersfoort en de GLS-Bank en een speciale school met veel technologie in Bochum (Duitsland).
  Coördinatie en planning van het bezoek gebeurde vanuit Kentalis International. De kosten werden betaald door de Asociacion en deels in natura bijgedragen door bestuursleden en Vrienden van StOI.
 2. In november 2017 kwamen twee Kentalis logopedisten naar Cajamarca voor training en coaching van de drie Peruviaanse medewerkers die taal-spraaktherapie geven aan de jonge dove kinderen.
  In de ochtenden werd steeds begonnen met theorie, vaak aan de hand van meegebrachte video-opnames, en werd er geoefend.
  In de middagen werd er door de Peruviaanse logopedisten gewerkt met een kind en met ouders, terwijl de anderen achter een one-way-screen meekeken. Tijdens de behandelingen werd de theorie van die ochtend direct toegepast. Aansluitend werd de behandeling met iedereen nabesproken. Dit bleek een effectieve en prettige manier van werken, die door iedereen zeer gewaardeerd werd.
  Onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn: het toepassen van de Hanen-methodiek, het bevorderen van interactie en communicatie met het jonge dove kind, individuele handelingsplannen, diagnostiek, hoor-ontwikkeling en hoortraining.
  Sinds deze training is er een paar maal per jaar mail-contact tussen de Peruviaanse en Nederlandse logopedisten naar aanleiding van een ingestuurde gevalsbespreking.

  Aan de financiering voor deze week is vanuit verschillende bronnen bijgedragen: de lokale kosten door de Asociacion, de personele- en reiskosten door het Hermusfonds (Amsterdam) en Kentalis.

Wordt vriend(in) van StOI!

Je bent al vriend(in) van onze stichting door een jaarlijkse storting van minimaal 20 euro op bankrekening
NL 74 ABNA 057.98.37.777 t.n.v. StOI te Amstenrade.
Extra giften zijn natuurlijk altijd welkom.

Kleintjes krijgen gebarenles